• Ender Gül Anaokulu

logo

19 Eylül 2017

Adıyamanlılar Vakfı Faaliyetlere Devam

VAKFIN MERKEZİ BAĞCILARDA BULUNMAKTADIR.
 Vakfın  adresi Göztepe Mahallesi Mahmutbey Yolu Orhangazi Caddesi No:16 Bağcılar / İSTANBUL”dur.
 Yönetim Kurulu Kararı, Mütevelli Heyeti onayı ve ilgili mercilerin müsaadesiyle Yurt içinde ve dışında şubeler kurulabilir. Şubelerin teşkilat, görev ve sorumlulukları Vakıf Mütevelli Heyetinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.
Vakfın kurucusu Nevzat BAYHAN ’dır.
  Vakfın genel eğitim, kültür, sağlık, ilmi araştırma, sosyal yardım ve dayanışma amaçları yanında özel amacı başta Adıyaman İli ve çevresi olmak üzere ülkenin kalkınmasını ve tanıtılmasını sağlamak amacıyla her türlü sosyal, kültürel, eğitim, turizm faaliyetleri yanında sağlık ve çevre koruması çalışmalarını gerçekleştirmektir.
Vakıf asıl amacının yanında başta Adıyaman ili olmak üzere;
a) Yöresel ihtiyaçların karşılanması, örf, adet ve geleneklerin (folklorik değerlerin) korunup, yaşatılması ve tanıtılmasını yapar.
b) Öncelikle yörenin ekonomik, sosyal, kültürel ve sanat hayatına, çevre ve sağlık şartlarının iyileştirilmesine, kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunur.
c) Yörenin tarihi ve doğal çevre ile uyumlu gelişmesine, çevrenin korunması ve kötü etkilerden arındırılmasına, kültürel dokunun korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasına yardımcı olur.
d) İnançlı, vatansever ve kültürlü insanlar yetiştirmek amacıyla maddi imkânları sınırlı öğrencilere he türlü eğitim, sağlık, sosyal yardımlar ile yurt içi ve dışında akademik eğitim yapmalarını sağlar, öğrenci yurtları açar, işletir. Kimsesizlere ve güçsüzlere her türlü maddi ve manevi yardımlarda bulunur.
e) Her seviyede eğitim ve öğretim kurumları ile sağlık, spor tesis ve kurumları kurar, işletir.
f) Öncelikle Adıyaman olmak üzere ülkenin turizm yönünden gelişmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapar.
g) Dini ve milli kültür değerlerimizin tanıtılması ve yaşatılmasına katkıda bulunur, her türlü yayınlarda (Radyo ve Televizyon hariç) bulunur.
h) İlin, yer altı ve yer üstü zenginliklerini meydana çıkarmak, ekonomik, tarımsal, mimari ve sosyal sorunlarının çözümlenmesini amaçlayan her türlü araştırmaları yapar, yaptırır ve destekler,
i) Yöredeki tabiat güzelliklerin ve eski uygarlıklara ait eserlerin tanıtılması için gerekli çalışmaları yapar, yöredeki el sanatlarının gelişmesini teşvik eder.
j) Başka il ve ilçelerde yaşayan Adıyamanlıları bir araya getirmek ve bunlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak amacıyla
k) Vakfın amaçlarını ve faaliyetlerini tanıtıcı; kitap, dergi, gazete, rozet, afiş vs. yayınlarda bulunur.
l) Her alanda panel, konferans, seminer, sergi, anma günleri, yarışmalar, şenlikler, veb. Etkinliklerde bulunur.
VAKFIN FAALİYETLERİ
Vakıf 8. maddeye yazılı amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla Türk medeni Kanunu ve yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.
a) Kanuni sınırlamalar müstesna olarak taşınır ve taşınmaz mallara, her çeşit malvarlığına, bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olabilir veya kullanabilir. Mevcutları kiralayabilir, satabilir.
b) Benzer amaçlı yerli veya yabancı resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile dernek, vakıf ve benzeri kurum ve kuruluşlarla yasaların gerektirdiği izinler dâhilinde işbirliği yapar, gerekli mallarda yasalara uygun şekilde müşterek tesis ve işletmeler kurabilir,
c) Vakıf amaçları doğrultusunda kütüphaneler, araştırma ve dokümantasyon merkezleri enstitüler, her seviyede eğitim-öğretim ve sağlık kurumları (ilk, orta, yüksek vs.), kurslar, yurtlar, pansiyonlar, misafirhaneler, aşevleri, huzurevleri, sosyal tesisler kurar, işletir.
d) Vakıf amaçlarını gerçekleştirmede yararlanılmak ve Vakfa kalıcı ve sürekli gelir temin etmek üzere yatırımlar yapabilir, ticari, sınaî, zirai ve iktisadi işletmeler, şirket ve ortaklıklar kurabilir. Diğer ekonomik girişimlerde bulunabiliri. Kurulmuş veya kurulmakta olan şirketlere ortak olabilir.
e) Her seviyedeki öğrencilere burslar, araştırma ve teşvik primleri, eğitim, yiyecek ve giyecek yardımları, fakirlere sağlık, yiyecek, giyecek ve yakacak yardımları yapar.
f) Fakın gayesi ile ilgili üretim ve hizmet tesisleri, kurup, işletebilir, kurulmuş veya kurulacak işletmelere kredi verebilir, bu kuruluşlara ortak olabilir.
g) İhtiyaç sahiplerine imkânlar dâhilinde iş kurma yardımları, karşılıksız yardımlar, evlenme yardımları yapar,tedavi ve cenaze masraflarını karşılar.
h) Vakıf, amaçların gerçekleştirilebilmesi için faydalı ve lüzumlu bir cümle tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya izinli ve yetkilidir.

Etiketler: » » » » » » »
Share
592 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

3+4 = ?